Česká společnost sportovního práva, z.s.


Czech Association of Sports Law

Stanovy české společnosti sportovního práva, z.s.

Preambule

My, členové spolku Česká společnost sportovního práva, z.s. (dále jen „spolek“), věrni filozofii olympismu a zásadě fair play, budeme usilovat o rozvoj sportovního práva v České republice v duchu nedotknutelných hodnot lidské důstojnosti a svobody, rovnosti a dalších zásad demokratického právního státu založeného na úctě k právům a svobodám člověka a za tímto účelem přijímáme tyto stanovy.

I. Obecná ustanovení

 1. Spolek je nepolitický dobrovolný a samosprávný svazek osob, které se zajímají o sportovní právo (právo ve sportu), který rozvíjí činnost na území České republiky a usiluje o spolupráci s obdobnými asociacemi v zahraničí. Posláním spolku je přispívat vlastní činností k dosahování obecného blaha a být tak veřejně prospěšným ve smyslu ustanovení § 146 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku.
 2. Název spolku je: Česká společnost sportovního práva, z.s.
 3. Používaná zkratka spolku je: CASL. Anglický překlad názvu spolku zní: The Czech Association of Sports Law.
 4. Sídlem spolku je Praha.
 5. Symbolem spolku je logo.

II. Účel spolku

 1. Účelem (hlavní činností) spolku je podporovat rozvoj sportovního práva v České republice, a tím přispět k rozvoji sportovní činnosti vůbec, to vše při respektování filozofie olympismu a zásady fair play.
 2. Při zajišťování hlavní činnosti spolku plní spolek zejména tyto hlavní úkoly:
  1. informační a publikační činnost v oblasti sportovního práva,
  2. přispívá ke zvyšování odbornosti svých členů, jakož i odborné právnické veřejnosti,
  3. poskytuje příležitosti k osobním kontaktům a neformální spolupráci svých členů působících ve vědě a praxi,
  4. pořádá semináře, workshopy a konference s hlavním zaměřením na sportovní právo a organizaci sportu,
  5. připravuje, zprostředkovává, zajišťuje a realizuje vzdělávací a jiné projekty v oblasti sportovního práva (práva ve sportu),
  6. usiluje o aktivní spolupráci se zahraničními asociacemi obdobného zaměření,
  7. spolupracuje s národnímia mezinárodními sportovními organizacemi,
  8. přispívá k rozvoji legislativy v oblasti sportu,
  9. propaguje výsledky české nauky sportovního práva na mezinárodním fóru,
  10. vykonává jiné související činnosti v souladu s obecně závaznými právními předpisy, interními předpisy spolku a jeho účelem.
 3. Vedlejší činností spolku může být hospodářská činnost v spočívající v podnikání nebo jiné výdělečné činnosti, která směřuje k podpoře hlavní činnosti spolku nebo v hospodárném využití spolkového majetku.

III. Druhy členství a vznik členství

 1. Členem spolku se mohou stát fyzické i právnické osoby.
 2. Členství může být kmenové, řadové nebo čestné.
 3. O vzniku členství rozhoduje Rada. V případě vzniku kmenového členství se vyžaduje jednohlasný konsensus všech členů Rady.
 4. Za kmenového člena spolku může být přijata fyzická nebo právnická osoba, která splňuje následující podmínky:
  1. je plně svéprávná,
  2. prokazatelným způsobem přispěla a přispívá k rozvoji sportovního práva a sportovní činnosti vůbec při respektování filozofie olympismu a zásady fair play,
  3. podá řádně vyplněnou žádost o členství,
  4. předloží doporučení od alespoň 3 kmenových členů spolku.
 5. Za řadového člena spolku může být přijata fyzická nebo právnická osoba, která je plně svéprávná a podá řádně vyplněnou žádost o členství.
 6. Rada rozhodne o členství žadatele na svém prvním zasedání po obdržení řádně vyplněné žádosti se všemi potřebnými přílohami. Členství kmenových a řadových členů vzniká rozhodnutím Rady o přijetí člena a zaplacením zápisného, jakož i členského příspěvku za běžný rok.
 7. Rada může jednohlasným konsensem všech členů přiznat významné osobnosti v oblasti sportovního práva nebo právnické osobě, která se z pohledu členů spolku zasloužila o podporu a rozvoj sportovního práva - statut čestného člena. Členství čestného člena vzniká přijetím volby. 

IV. Práva a povinnosti členů

 1. Kmenový člen spolku má tato práva:
  1. právo podílet se na činnosti spolku,
  2. právo účastnit se členské schůze, přičemž na základě plné moci (s úředně ověřeným podpisem) může zmocnit jiného člena spolku k zastupování,
  3. právo hlasovat na členské schůzi, přičemž na základě plné moci (s úředně ověřeným podpisem) může zmocnit jiného člena spolku k hlasování na členské schůzi,
  4. právo volit a být volen do orgánů spolku v souladu se stanovami,
  5. právo být informován o činnosti a rozhodnutích orgánů spolku,
  6. účastnit se setkání a akcí pořádaných spolkem pro členy a/nebo odbornou veřejnost za zvýhodněných podmínek.
 2. Kmenový člen spolku má tyto povinnosti:
  1. dodržovat stanovy a interní předpisy spolku,
  2. respektovat usnesení orgánů spolku,
  3. pomáhat při plnění účelu spolku a aktivně se podílet na jeho činnosti,
  4. platit řádně a včas členské příspěvky, jestliže byly v souladu se stanovami stanoveny,
  5. jednat a vystupovat tak, aby nebyly poškozeny zájmy ani dobrá pověst spolku a jeho členů,
  6. ochraňovat a zvelebovat majetek spolku.
 3. Řadoví členové mají stejná práva a jsou jim uloženy stejné povinnosti jako kmenovým členům s tím rozdílem, že nejsou oprávněni hlasovat na členské schůzi ani volit a být volen do orgánů spolku ve smyslu ustanovení odst. 1 písm. c. a d. tohoto článku.
 4. Čestní členové mají stejná práva a jsou jim uloženy stejné povinnosti jako kmenovým členům s následujícími rozdíly:
  1. nejsou oprávněni hlasovat na členské schůzi ani volit a být volen do orgánů spolku ve smyslu ustanovení odst. 1 písm. c. a d. tohoto článku,
  2. nemají povinnost platit členské příspěvky ani zápisné,
  3. mají právo účastnit se zasedání Rady,
  4. v případě tištěných publikací vydaných spolkem obdrží zdarma tuto publikaci.
 5. Příslušné orgány spolku mohou interními předpisy rozšířit práva a povinnosti členů, a to v souladu se stanovami, právním řádem České republiky a právem Evropské unie. Při ukládání povinností členům spolku dbají zejména na to, aby jimi nezasahovaly v nepřiměřeném rozsahu do legitimních zájmů jednotlivých členů a spolku jako celku.

V. Zánik členství

 1. Členství ve spolku zaniká:
  1. smrtí / zánikem právnické osoby,
  2. vystoupením ze spolku,
  3. vyloučením na základě usnesení Rady, nebo
  4. zánikem spolku.
 2. Vystoupení ze spolku musí být učiněno písemně. Členský vztah zaniká dnem doručení vystoupení na adresu sídla spolku nebo dnem uvedeným ve vystoupení, který nepředchází dni doručení.
 3. Důvody pro vyloučení člena ze spolku jsou:
  1. dlouhodobá nečinnost člena,
  2. hrubé poškozování dobré pověsti spolku,
  3. prodlení s úhradou členského příspěvku delší než 6 měsíců, ačkoliv byl člen o zaplacení upomenut,
  4. opakované neplnění členských povinností podle stanov a interních předpisů spolku, resp. podle zákona,
  5. ohrožování nebo maření plnění účelu spolku.
 4. Za dlouhodobou nečinnost se považuje nečinnost přesahující 1 rok, přičemž za nečinnost se považuje zejména neúčast na jednání orgánů a jejich hlasování, žádná další aktivita v rámci spolku nebo v jeho prospěch.
 5. O vyloučení člena rozhoduje Rada jednohlasným konsensem všech členů na základě návrhu Předsednictva. Rada umožní členovi, jehož vyloučení se navrhuje, aby podal vysvětlení písemně před zasedáním Rady nebo osobně na zasedání Rady. Členský vztah zaniká dnem rozhodnutí Rady. Usnesení Rady Předsednictvo neprodleně písemně doručí vyloučenému členovi.
 6. Pokud došlo k zániku členství ve smyslu tohoto článku, nemá bývalý člen spolku právo na vrácení, ani částečné, členského příspěvku, který již za příslušný kalendářní rok uhradil.

VI. Orgány spolku

 1. Orgány spolku jsou:
  1. Členská schůze,
  2. Rada,
  3. Předsednictvo.
 2. Rada může rozhodnout o zřízení a zrušení fakultativních orgánů spolku a o jejich působnosti. Fakultativní orgán zřídí Rada statutem, kde stanoví pravomoc a působnost zřizovaného fakultativního orgánu nebo orgánů.

VII. Členská schůze

 1. Členská schůze je nejvyšším orgánem spolku.
 2. Členská schůze je svolávána na základě usnesení Rady nejméně jednou za 2 roky. Rada může z vlastního podnětu svolat mimořádné shromáždění. Rada je povinna svolat mimořádné shromáždění na návrh alespoň jedné třetiny členů, a to nejpozději do 2 měsíců od předložení písemné žádosti. V roce, ve kterém členská schůze nezasedne, rozhoduje o ne-/schválení výsledku hospodaření spolku Rada.
 3. Předsednictvo informuje členy o termínu a programu jednání členské schůze alespoň 14 dní před termínem jeho konání, a to elektronickou poštou na e-mailovou adresu, kterou člen uvedl v žádosti o členství ve spolku nebo na jinou jím prokazatelně poskytnutou e-mailovou adresu.
 4. Členské schůzi předsedá a jeho jednání řídí předseda spolku či pověřený člen Rady podle programu stanoveného Radou. Členská schůze může doplnit program jednání, jsou-li přítomny alespoň dvě třetiny kmenových členů.
 5. Členská schůze je usnášeníschopná, pokud se jí účastní nadpoloviční většina všech kmenových členů.
 6. Členská schůze rozhoduje nadpoloviční většinou hlasů přítomných kmenových členů usnesením. K usnesení o změně stanov, zrušení a zániku spolku nebo sloučení/splynutí s jiným spolkem se vyžaduje souhlas dvou třetin přítomných kmenových členů.
 7. Členská schůze rozhoduje o základních otázkách týkajících se řízení a chodu spolku a to:
  1. určuje hlavní směry činnosti spolku,
  2. schvaluje zprávu Rady za období od poslední členské schůze,
  3. volí a odvolává členy Rady,
  4. volí a odvolává Revizora,
  5. rozhoduje o rozpuštění a zániku spolku,
  6. schvaluje stanovy a jejich změny,
  7. schvaluje symboly spolku,
  8. rozhoduje o dalších věcech, které si vyhradí, pokud tyto nejsou ve výlučné působnosti Rady.

VIII. Rada 

 1. Rada je výkonným orgánem, který řídí činnost spolku.
 2. Rada má 6 členů. V případě rovnosti hlasů rozhoduje hlas předsedy.
 3. Funkční období Rady je tříleté.
 4. Členem Rady může být kmenový člen spolku, který je fyzickou osobou. Členství v Radě vzniká okamžikem přijetí volby řádně zvoleným členem.
 5. Členství v Radě zaniká:
  1. uplynutím funkčního období,
  2. zánikem členství ve spolku,
  3. odstoupením,
  4. odvoláním.
 6. Rada se schází podle potřeby, nejméně však jednou za dva měsíce. Zasedání Rady svolává a vede předseda spolku nebo pověřený člen Předsednictva.
 7. Rada je usnášeníschopná, pokud je přítomna nadpoloviční většina členů.
 8. Rada rozhoduje nadpoloviční většinou hlasů přítomných členů usnesením, pokud není stanoveno těmito stanovami, že rozhoduje jednohlasným konsensem všech členů.
 9. Klesne-li počet členů Rady z jakéhokoliv důvodu pod 6, avšak nikoliv pod 3, je Rada oprávněna na svém nejbližším příštím zasedání počet členů Rady doplnit kooptací z členů spolku. Funkční období kooptovaných členů trvá do příští členské schůze. Klesne-li počet členů Rady pod 3, jsou zbylí členové Rady povinni svolat do 1 měsíce členskou schůzi.
 10. Rada zabezpečuje realizaci schválené koncepce činnosti spolku, do její výlučné působnosti patří:
  1. rozhodování o volbě a odvolání předsedy a 2 místopředsedů spolku,
  2. zozhodování o zřízení a obsazení fakultativních orgánů spolku a jejich působnosti,
  3. rozhodování o vzniku a zániku členství ve spolku,
  4. zozhodování o výši členského příspěvku, zápisného a způsobu jejich úhrady, v odůvodněných případech může Rada jednohlasným konsensem všech členů úhradu zápisného či členského příspěvku prominout,
  5. rozhodování o pracovní náplni, resp. činnosti jednotlivých organizačních součástí a orgánů spolku a jeho zaměstnanců,
  6. zajištění administrativních úkolů spolku,
  7. předkládání zpráv členské schůzi za období od poslední členské schůze,
  8. vydává, mění a ruší interní předpisy spolku v mezích své výlučné působnosti.
 11. Rada je oprávněna k rozhodování o jiných otázkách, které nespadají do výlučné pravomoci jiného z orgánů spolku a které si nevyhradila členská schůze.

IX. Předsednictvo

 1. Předsednictvo je statutární orgán spolku a rozhoduje většinou všech členů.
 2. Předsednictvo je tříčlenné a tvoří jej předseda spolku a 2 místopředsedové spolku, které volí Rada ze svých členů.
 3. Funkční období členů Předsednictva je tříleté
 4. Společně se zánikem členství v Radě zaniká členství v Předsednictvu. Rada na svém nejbližším zasedání zvolí nové členy Předsednictva.
 5. Členství v Předsednictvu zaniká ze stejných důvodů jako členství v Radě.
 6. Předsednictvo řídí spolek v době mezi zasedáními Rady.

X. Jednání za spolek

 1. Jménem spolku jednají navenek a podepisují buď společně předseda a 1 místopředseda spolku nebo společně 2 místopředsedové spolku tak, že k názvu spolku připojí podpis s uvedením své funkce.

XI. Závěrečná, společná a přechodná ustanovení

 1. Kde to povaha věci a technické aspekty připouštějí, může komunikace mezi členy spolku, mezi orgány spolku, mezi členy a orgány spolku navzájem probíhat v elektronické formě. V elektronické formě mohou být vedeny i schůze a hlasování členské schůze, zasedání Rady i zasedání a hlasování jiných orgánů spolku.
 2. Pokud dojde mezi členy spolku ke sporu o výklad ustanovení těchto stanov, je jejich závazný výklad oprávněna učinit Rada.
 3. Nastane-li rozpor mezi jednotlivými interními předpisy spolku vydanými Radou, rozhodne o jejich aplikaci Rada. Nastane-li rozpor mezi jednotlivými interními předpisy vydanými různými orgány spolku, rozhodne o jejich další aplikaci na návrh člena spolku členská schůze na svém nejbližším zasedání. Do doby zasedání členské schůze rozhodne o aplikaci těchto dalších interních předpisů Rada.
 4. Stávající členové spolku se ke dni schválení tohoto znění stanov stávají kmenovými členy spolku.