Česká společnost sportovního práva, z.s.


Czech Association of Sports Law

Publikační podmínky

Česká společnost sportovního práva, z.s. (CASL) publikuje na webu www.casl.cz odborné články, zajímavá rozhodnutí soudů, rozhodčích institucí a orgánů sportovních svazů, komentáře a informace o aktuálním dění v oblasti sportovního práva.

Odborné články předkládané CASL k publikaci by měly být převážně původní, tedy takové, které nebyly dříve zveřejněny v jiném periodiku (na internetu nebo v jiné elektronické podobě, či tištěné). Lze uveřejnit i nepůvodní články, pokud není autor omezen v udělení licence CASL právem třetí osoby.

Téma příspěvku by mělo souviset se zaměřením webu, tedy sportovním právem a s tím souvisejícími oblastmi (např. neziskové právo, související daňová problematika apod.). Rozsah příspěvku, či konkrétní téma, četnost publikace článků jednotlivých autorů nejsou nikterak omezeny.

Všechny zaslané články budou recenzovány jedním recenzentem určeným Radou CASL z jejích členů či jiných odborníků na příslušnou oblast. Recenzent doporučí příspěvek k publikaci, doporučí autorovi úpravy, nebo nedoporučí příspěvek k publikaci. CASL do obsahu příspěvku bez souhlasu autora nijak nezasahuje. CASL si vyhrazuje právo příspěvek neuveřejnit, o čemž autora bezodkladně informuje.

Příspěvky CASL uveřejňuje v českém, slovenském a anglickém jazyce, přičemž musí odpovídat pravidlům pravopisu. Autoři používají pouze oficiální, či běžně užívané zkratky s uvedením jejich významu. Příspěvky, které nebudou odpovídat těmto pravidlům zašle CASL autorovi ke korekci. CASL má právo příspěvek rozdělit na více částí, pokud autor výslovně neuvede, že příspěvek nelze rozdělit. CASL může provést úpravy ve formátování textu takovým způsobem, kde lze spravedlivě očekávat, že by k němu autor vyslovil svůj souhlas.

Příspěvky zasílejte ve formátu Word společně s písemným souhlasem k uveřejnění na e-mailovou adresu Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.. Příspěvek je přijat v okamžiku, kdy je jeho autorovi (odesílateli) doručen souhlas CASL s jeho uveřejněním. Autor odpovídá za původnost článku a v případě článku nepůvodního za to, že publikováním na www.casl.cz nedojde k porušení práva třetí osoby. V případě, že autor neprohlásí, že článek je nepůvodní, či neupozorní na práva třetí osoby, má se za to, že informoval CASL o původnosti článku. Tímto okamžikem nabývá CASL bezúplatnou časově neomezenou výhradní licenci k rozmnožování a rozšiřování příspěvku jako autorského díla na webu www.casl.cz, přičemž autor nemá nárok na odměnu autora. Odměna autora může být v odůvodněných případech stanovena, a to v samostatné dohodě CASL s autorem. K jakémukoliv dalšímu publikování autorem zaslaného příspěvku v časopisecké či elektronické podobě je vždy potřeba předchozího souhlasu CASL.

Příspěvek CASL zveřejní v rubrice „Sportovně-právní témata“ nebo jiné rubrice (dle obsahu příspěvku). CASL bude autora informovat o termínu a umístění příspěvku do rubriky na vyžádání autora předem. Ke každému příspěvku je CASL povinen uvést na obvyklém místě jméno autora/spoluautorů nebo název Česká společnost sportovního práva, z.s. a datum zveřejnění příspěvku. Na žádost autora lze zveřejnit informaci o povolání autora a jeho tituly před a za jménem.

V případě jakýchkoliv otázek se na nás obraťte na adrese Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript..