Návrh Světového antidopingového kodexu 2015 – Verze 3.0 – Přehled změn

Během tří fází konzultačního procesu ke Kodexu 2015 bylo přijato 314 návrhů na změny. Tyto obsahovaly celkem 3 986 změn v Kodexu. Mimo to byl tým pracující na novém návrhu Kodexu zaneprázdněn mnohými telefonními a osobními setkáními se všemi zainteresovanými subjekty.

 

Stejně jako při tvorbě Kodexu 2003 a 2009 byla i při tvorbě verze 3.0 Kodexu 2015, jakožto přehlednějšího a efektivnějšího dokumentu, pomoc zainteresovaných subjektů neocenitelná. Oproti Kodexu 2009 bylo ve verzi 3.0 Kodexu 2015 zaznamenáno více než 2 000 změn. Všechny tyto změny jsou barevně vyznačeny v dokumentu, který je dostupný na internetových stránkách WADA pod názvem „World Anti-Doping Code 2015 – Draft – Version 3.0 redlined to 2009 Code“. Tento dokument poskytuje přehled změn seřazený do sedmi hlavních témat, včetně klíčových změn v rámci každého tématu.

Téma 1: Novela Kodexu 2015 ukládá delší dobu zákazu činnosti opravdovým podvodníkům a poskytuje větší flexibilitu v postihování případů za specifických okolností.

Mezi zainteresovanými stranami, a to především sportovci, panovala silná shoda v tom, že ti, jež podvádějí úmyslně, by měli být sankcionováni zákazem činnosti na čtyři roky. Dle současného Kodexu existuje možnost pro udělení čtyřletého zákazu činnosti u pozitivního nálezu, pouze pokud antidopingová organizace může prokázat „přitěžující okolnosti“. Ačkoli je tato možnost součástí Kodexu více než 4 roky, byla zřídka využita. Některé příklady ustanovení, dle kterých se prodlouží doba zákazu činnosti u těch, jež dopují vědomě:

Článek 10.2: Za přítomnost, užití nebo držení nespecifické látky je doba zákazu činnosti čtyři roky, pokud sportovec nemůže prokázat, že k porušení tohoto pravidla došlo neúmyslně. U specifických látek je doba zákazu čtyři roky v případě, že antidopingová organizace může prokázat, že k porušení tohoto pravidla došlo úmyslně. (Úmyslně znamená, že sportovec nebo jiná osoba si byli vědomi, že jejich jednání může způsobit porušení antidopingových pravidel, nebo si byli vědomi, že existuje značné riziko, že jejich jednání může způsobit porušení antidopingových pravidel a zcela zjevně toto riziko ignorovali.)

Článek 10.6.3: Okamžité přiznání v případě pozitivního nálezu již neznamená automatické snížení čtyřleté doby zákazu činnosti na dvouletou. Navrhovaný článek vyžaduje schválení jak ze strany WADA, tak ze strany antidopingové organizace, která je pověřena nakládáním s výsledky, že schvalují snížení za okamžité přiznání.

Článek 2.5: Text o porušení antidopingových pravidel za podvádění byl rozšířen tak, aby zahrnoval vědomé bránění nebo pokus o bránění dopingovému komisaři, poskytnutí nepravdivých informací antidopingové organizaci nebo zastrašovaní či pokus o zastrašování potenciálních svědků.

Článek 2.9: Text o porušení antidopingových pravidel spoluúčastí byl rozšířen tak, aby zahrnoval „spiknutí“.

Shoda mezi zainteresovanými stranami panovala také v tom, že by za určitých okolností, kdy sportovec může prokázat, že nepodváděl, měla být povolena větší flexibilita v postihování. Například:

Článek 10.5.1: Pokud sportovec může prokázat nevýznamné zavinění u pozitivního nálezu specifické látky nebo kontaminovaného produktu, doba zákazu činnosti může být uložena v rozsahu minimálně napomenutí a maximálně dva roky.

Článek 2.4: Doba, ve které sportovec může dosáhnout tří porušení požadavků, týkajících se dostupnosti sportovce (nedodání informací o místech pobytu nebo nezastižení na místech pobytu), které znamenají porušení antidopingových pravidel, se zkracuje z 18 na 12 měsíců. Panovala shoda na tom, že dvanáct měsíců je dostatečná doba pro antidopingovou organizaci na to, aby sportovec, který se chce vyhnout testování, dosáhl tří porušení, a současně zkrácení této doby snižuje riziko, že lehkomyslní sportovci, kteří pouze nedbale vyřizují své záležitosti, budou čelit potrestání za porušení antidopingových pravidel.

Téma 2: Princip proporcionality a lidská práva.

Mnoho zainteresovaných stran navrhovalo, aby v Kodexu bylo výslovně uvedeno užití principu proporcionality a dodržování lidských práv. Aby byly tyto principy lépe uplatňovány, byla pozměněna některá ustanovení Kodexu. Například:

Účel Kodexu, str. 1: „Kodex byl navržen tak, aby bral  v úvahu princip proporcionality a dodržování lidských práv“.

Úvod, str. 5: Ustanovení Kodexu „mají být aplikována způsobem, jenž respektuje princip proporcionality a dodržování lidských práv.“

Článek 14.3.2: K povinnému zveřejnění zprávy o porušení antidopingových pravidel nemusí dojít před vydáním závěrečného rozhodnutí odvolacího orgánu. V současném Kodexu bylo zveřejnění vyžadováno po úvodním slyšení.

Článek 14.3.6 a definice sportovce: Povinné zveřejnění zprávy o porušení antidopingových pravidel není vyžadováno u nezletilých a sportovců, kteří nejsou sportovci mezinárodní nebo národní úrovně.

Definice Nevýznamného zavinění: Nezletilý nemusí prokázat, jak se zakázaná látka dostala do jeho těla, aby prokázal Nevýznamné zavinění.

Právní stanovisko: V souvislosti s Kodexy 2003 a 2009 získala WADA právní stanoviska k vymahatelnosti různých aspektů Kodexu. Stejný postup byl zachován při navrhování Kodexu 2015. WADA angažovala soudce Jean-Paula Costu, dřívějšího prezidenta Evropského soudu pro lidská práva, aby se vyjádřil k různým aspektům Kodexu, zejména těm, které souvisejí s principem proporcionality a dodržováním lidských práv. Dialog mezi WADA a soudcem Costou byl dlouhotrvající a jeho názory ovlivnily návrhy několika článků, jež se nacházejí ve verzi 3.0. Názory soudce Costy na verzi 3.0 Kodexu 2015 byly publikovány na internetových stránkách WADA v červnu 2013.

Téma 3: Novela Kodexu 2015 podporuje vzrůstající význam vyšetřování a použití bezpečnostních sil v boji proti dopingu.

Současný Kodex jasně říká, že porušení antidopingového pravidla může být prokázáno jakýmkoliv spolehlivým způsobem. Ten zahrnuje jak analytické tak neanalytické důkazy získané během vyšetřování. Mnoho velkých úspěchů v boji proti dopingu bylo založeno převážně na důkazech získaných antidopingovými organizacemi nebo civilními organizacemi během procesu vyšetřování. (Např. vyšetřování Lance Armstronga a týmu U.S. Postal, vyšetřování laboratoře BALCO, Operace Puerto). Mezi zainteresovanými stranami panuje silná shoda v tom, že by úloha vyšetřování v boji proti dopingu měla být v Kodexu zdůrazněna a spolupráce vlád a všech zainteresovaných stran při vyšetřování porušení antidopingových pravidel je velmi důležitá. Některé příklady rostoucího významu vyšetřování uvedené v novele Kodexu:

Článek 5 a 5.8: Název Článku 5 byl změněn na Testování a Vyšetřování. Článek 5.8 popisuje odpovědnost antidopingových organizací vyšetřovat a shromažďovat informace od bezpečnostních sil.

Články 20.3.6, 20.4.4, 21.2.6 a 21.2.5: Byla rozšířena úloha a povinnost mezinárodních federací, národních olympijských výborů, sportovců a doprovodného personálu sportovců spolupracovat s antidopingovými organizacemi vyšetřujícími porušení antidopingových pravidel.

Článek 22.2: Očekávání signatářů ve vztahu k vládám byla rozšířena a zahrnují i vytvoření legislativy, předpisů nebo postupů pro spolupráci při sdílení informací s antidopingovými organizacemi.

Články 10.6.1.2 a 10.6.1.3:     Článek o snížení sankce za „významnou pomoc“ byl změněn tak, aby umožnil WADA poskytnout sportovci nebo jiné osobě, která chce poskytnout významnou pomoc, jistotu, že předem dohodnuté snížení doby zákazu činnosti nemůže být předmětem odvolání; zveřejnění významné pomoci může být za určitých okolností omezeno nebo odloženo na pozdější dobu a za výjimečných okolností může WADA schválit zrušení zákazu činnosti za významnou pomoc.

Článek 17: Promlčecí doba byla prodloužena z osmi na deset let. Nedávné události ukazují, že někdy je zapotřebí delší doby, aby bylo odhaleno sofistikované systematické dopování.

Téma 4: Novela Kodexu 2015 snáze postihuje sportovcův doprovodný personál, který je zapojen do dopingu.

Do dopování jsou často zapojeni trenéři a další doprovodný personál sportovce. Navíc v mnoha případech se tento doprovodný personál sportovce ocitá mimo pravomoc antidopingových autorit. Panuje široká podpora zainteresovaných stran přepracovat Kodex tak, aby lépe postihoval úlohu doprovodného personálu sportovce v dopování. Například:

Článek 20.3.5: Stanovuje se, že jednou z úloh a odpovědností mezinárodních federací je přijmout pravidla, která zavazují jejich národní federace, aby po doprovodném personálu sportovce vyžadovaly respektování rozhodnutí výkonného orgánu příslušné antidopingové organizace.

Článek 20.3.10 a 20.5.9: Vyžaduje se po mezinárodních federacích a národních antidopingových organizacích, aby automaticky prováděly vyšetřování doprovodného personálu sportovce v případě jakéhokoli porušení antidopingových pravidel u nezletilého nebo v případě, kdy doprovodný personál byl součástí týmu u více než jednoho sportovce, u kterých bylo zjištěno porušení antidopingových pravidel.

Článek 2.10: Pro ty členy doprovodného personálu sportovce, kteří byli zapojeni do systému dopování, ale stojí v současnosti již mimo pravomoc antidopingových autorit, přidává novela Kodexu 2015 nový článek porušení antidopingových pravidel nazvaný „Zakázaná spolupráce.“ Tento článek zakládá porušení antidopingového pravidla sportovcem nebo jinou osobou tím, že spolupracuje na profesionální nebo sportovní úrovni s doprovodným personálem, který má v současnosti zákaz činnosti, který byl odsouzený v trestním, disciplinárním nebo profesním řízení za jednání, které představuje porušení antidopingových pravidel, po dobu 6 let od odsouzení/rozhodnutí nebo trvání trestní, disciplinární nebo profesní sankce, která byla uložena; nebo s někým, kdo slouží jako „zástěrka“ pro tento personál. Předtím, než je sportovec shledán odpovědným za porušení tohoto článku, musí obdržet oznámení o diskvalifikaci doprovodného personálu a případných následcích pokračování této spolupráce. Člen doprovodného personálu má také příležitost vysvětlit, že se na něj tato diskvalifikace nevztahuje. Tento článek se neaplikuje v případě, kdy je spolupráce nevyhnutelná, jako například vztah dítě/rodič nebo manželka/manžel.

Článek 21.2.6, 20.3.15 a 20.4.13: V současném Kodexu se doprovodný personál sportovce dopustí porušení antidopingových pravidel podáním zakázané látky nebo metody sportovci, držením zakázané látky nebo metody při soutěži bez přijatelného zdůvodnění, obchodováním nebo napomáháním. Současný Kodex nepostihuje užití zakázaných látek a metod samotným doprovodným personálem. V rámci úloh a odpovědností doprovodného personálu byl přidán nový článek 21.2.6, který uvádí, že „doprovodný personál sportovce nesmí užívat nebo držet žádnou zakázanou látku nebo metodu bez opodstatněného zdůvodnění.“ Porušení tohoto článku členem doprovodného personálu není porušením antidopingového pravidla, ale poskytuje podnět pro zahájení disciplinárního řízení dle sportovních disciplinárních pravidel. Pro uplatnění tohoto článku vyžadují články 20.3.15 a 20.4.13 po mezinárodních federacích a národních olympijských výborech, aby přijali taková disciplinární pravidla, která by zabránila doprovodnému personálu sportovce, který porušil článek 21.2.6. v dalším doprovázení sportovců.

Téma 5: Novela Kodexu 2015 klade důraz na koncepci inteligentního plánování dopingových kontrol a inteligentní výběr typu analýzy vzorku.

Ani dnes neodebírají zdaleka všechny antidopingové organizace krev i moč, ani nenařizují laboratořím provádět u odebraných vzorků analýzu celého spektra zakázaných látek. Ve skutečnosti některé antidopingové organizace provádějí minimum nebo žádné testování na zakázané látky a metody, které jsou podle všeho v některých sportech velmi prospěšné.  Novela Kodexu 2015 řeší tento problém tím, že WADA ve spolupráci s mezinárodními federacemi a dalšími antidopingovými organizacemi přijme „technický dokument“, jež vymezí ty zakázané látky nebo metody, které by mohly být s největší pravděpodobností zneužity v určitých sportech a disciplínách. Tento dokument bude využíván antidopingovými organizacemi při plánování testování a laboratořemi při analýze vzorků. Články, které toto obsahují:

Články 5.4.1 a 5.4.2: Antidopingové organizace použijí vyhodnocení rizik z technického dokumentu jakožto základu pro vytvoření svého plánu testování. WADA může vyžadovat kopii tohoto plánu v rámci monitorovacích aktivit souladu s Kodexem.

Článek 6.4: Součást technického dokumentu týkající se výběru analýzy vzorků bude základem pro analýzu vzorků v některých sportech a disciplínách. Antidopingová organice může kdykoliv nařídit laboratoři analyzovat vzorek na širší spektrum látek, zatímco analýza na užší spektrum látek je povolena pouze tehdy, když antidopingová organizace uspokojivě zdůvodnila WADA, že kvůli určitým okolnostem v dané zemi nebo daném sportu, jak je to uvedeno v plánu testování, je vhodná méně podrobná analýza. Laboratoře také mohou analyzovat vzorky na zakázané látky nebo metody nad rámec požadovaný testující organizací, a to na své vlastní náklady.

Téma 6: Novela Kodexu 2015 se pokouší být jasnější a spravedlivější při vyvažování zájmů mezinárodních federací a národních antidopingových organizací.

Mezinárodní federace a národní antidopingové organizace hrají klíčovou roli v boji proti dopingu. Úsilí obou by mělo být jednotné a koordinované. Nebude-li, celý systém je méně efektivní a v mnoha případech tím trpí čistí sportovci. Zde jsou některé příklady změn, které by měly vyjasnit a vyvážit povinnosti mezinárodních federací a národních antidopingových organizací.

Článek 4.4: Mezinárodní federace mají stále pod kontrolou udělování terapeutických výjimek (TV) pro sportovce mezinárodní úrovně. Národní antidopingové organizace mají stále pod kontrolou TV pro sportovce národní úrovně. Dle novely Kodexu 2015 musí každá organizace uznat TV udělenou jinou organizací, pokud nemůže poskytnout písemné vysvětlení svého nálezu, že TV, o kterou bylo žádáno, není v souladu s Mezinárodním standardem pro TV. V takovém případě, TV národní antidopingové organizace zůstává v platnosti pro národní soutěže a TV mezinárodní federace zůstává v platnosti pro mezinárodní soutěže, dokud není ukončen odvolací proces u WADA nebo nakonec u CAS. Pořadatelé velkých sportovních akcí stále mají oprávnění udělit TV pro své soutěže. Nicméně jejich odepření TV nemá žádný vliv na dříve udělenou TV mimo danou akci.

Článek 5.3: Pravidlo, že národní antidopingová organizace nemůže provádět testování při soutěži mezinárodní federace nebo významné sportovní akci organizace bez předchozího souhlasu této organizace nebo alespoň, jakožto poslední možnost, bez souhlasu WADA zůstává v platnosti. Pokud však WADA po konzultaci s mezinárodní federací nebo pořadateli velké sportovní akce pověří národní antidopingovou organizaci prováděním testování během soutěže, není toto rozhodnutí WADA předmětem odvolání. Dále, je-li doba této soutěže delší než 35 dní, testování mimo sportoviště soutěže mohou provádět i jiné antidopingové organizace.

Články 5.2.6 a 7.1.1: Jestliže mezinárodní federace nebo pořadatelé významné sportovní akce pověří testováním národní antidopingovou organizaci, může tato odebrat i další vzorky nebo nařídit laboratoři provést dodatečný typ analýzy na náklady národní antidopingové organizace. Pokud by k tomu došlo, národní antidopingová organizace o tom uvědomí mezinárodní federaci nebo pořadatele významné sportovní akce. Pokud tyto další vzorky nebo dodatečný typ analýzy zjistí porušení antidopingových pravidel, je za nakládání s výsledky odpovědná národní antidopingová organizace.

Článek 7.1: Nakládání s výsledky přísluší antidopingové organizaci, která nařídila testování, nebo u jiných porušení pravidel, antidopingové organizaci, která je odhalila. Je-li spor o to, kdo je oprávněn nakládat s výsledky, může být rozhodnutí WADA předmětem odvolání ke CAS ve zrychleném jednání.

Článek 7.1.2: Porušení pravidla o místech pobytu dle článku 2.4 může zahrnovat kombinaci nedodání příslušných informací a nezastižení na místech pobytu oznámených jak mezinárodní federací, tak národní antidopingovou organizací. Článek 7.1.2 objasňuje, že autoritou, která bude nakládat s výsledky v případě porušení pravidel o místech pobytu je ta antidopingová organizace, které sportovce zařadila do systému hlášení míst pobytu.

Téma 7: Zkrácení a objasnění Kodexu

Zainteresované strany chtějí, aby byl Kodex jasnější a pamatoval na mnoho různých situací, který by mohly nastat, tak aby neexistovaly žádné mezery a aby aplikace Kodexu byly harmonické. Na druhou stranu si všichni přejí, aby byl Kodex kratší a méně technický. V připomínkách zainteresovaných stran nebyla nezřídka vyjádřena touha po zkrácení Kodexu a poté navržení mnoha technických dodatků, které, ač by Kodex objasňovaly, by jej také prodloužily. Příklady kroků, které byly učiněny tak, aby zahrnovaly tyto protichůdné názory:

Články 10.4, 10.5, 10.6: Za účelem jasnějšího výkladu byla zkrácena a přepracována ustanovení Kodexu, která upravují nezavinění, nevýznamné zavinění, specifická pravidla používaná pro specifické látky a kontaminované produkty a jiné důvody, které mohou snížit sankci.

Článek 10.7: Doba zákazu činnosti u několikanásobných porušení byla přeformulována do krátkého vzorce s výsledkem, který je srovnatelný se složitou tabulkou a vysvětleními, která jsou v současném Kodexu.

Článek 23.2.2: Odkaz na povinné zahrnutí komentáře v Kodexu byl z Úvodu vymazán. Článek 23.2. objasňuje, že přestože komentáře budou stále využívány při výkladu Kodexu, nemusí být doslovně začleněny do pravidel jednotlivých signatářů.

Průvodce Kodexem pro sportovce:    WADA vydá „Průvodce pro sportovce ke Kodexu 2015“, který v mnohem kratší verzi zdůrazní ty části Kodexu, které by měly být pro sportovce nejdůležitější.

Tým pracující na novém návrhu Kodexu také prošel celý Kodex, aby eliminoval opakování tam, kde je to možné.

Téma 8: Různé změny

Článek 3.2.1: Antidopingová organizace by neměla nést náklady na prokazování platnosti metody schválené WADA v každém sporném případě. Platnost metod by měla být stanovena skupinovým vědeckým posudkem nebo, v případě samostatného využití metody laboratoří, prostřednictvím ISO certifikace. Tento článek vyslyšel obavy týkající se transparentnosti a skupinového posudku, které vyslovil CAS v nedávné kauze Veerpalu a uvádí, že analytické metody a limity schválené WADA, jež byly předmětem veřejného připomínkování a skupinového posuzování, jsou považovány za vědecky platné.

Článek 4.3: Současný Kodex uvádí, že látka může být zařazena na Seznam zakázaných látek, pokud splňuje dvě ze tří rovnocenných podmínek: 1) možnost zvýšit výkon; 2) možnost poškodit zdraví; 3) je proti duchu sportu. Během navrhovacího procesu novely Kodexu 2015, a vlastně i při tvorbě Kodexu 2003 a 2009, probíhala rozsáhlá jednání o tom, zda by mělo být zvýšení výkonu povinným kritériem.  Kompromis byl nalezen ve verzi 2.0 novely Kodexu 2015. Výkonný výbor WADA se rozhodl ponechat článek 4.3 tak, jak zní v současném Kodexu. Současně však výkonný výbor revidoval technický dokument TD 2013DL a zvýšil limit pro laboratorní hlášení marihuany jako pozitivního laboratorního nálezu, čímž vyslyšel obavy vyslovené mnohými antidopingovými organizacemi, že nepřiměřeně velký podíl jejich zdrojů je použit k řešení případů s nálezem malého množství marihuany, která nebyla užita při soutěži. (Od prvopočátků Kodexu nebyla nikdy marihuana zakázaná mimo soutěž, ale jen při soutěži.)

Článek 5.7: Tento článek se týká sportovců, kteří ukončili závodní činnost a nyní se k ní vracejí. Špičkoví sportovci by neměli mít možnost ukončit činnost, trénovat bez povinnosti být testováni a poté se vrátit k závodní činnosti. Současný Kodex dovoluje každé antidopingové organizaci stanovit si své vlastní období, po které musí být sportovec k dispozici pro testování před návratem k závodní činnosti. Tento článek stanovuje, že sportovci, kteří ukončili závodní činnost v době, kdy byli v registru pro testování, musí svůj návrat písemně oznámit šest měsíců předem, pokud WADA po konzultaci s příslušnou mezinárodní federací a národní antidopingovou organizací neudělí výjimku, že doslovný výklad tohoto pravidla by byl vůči sportovci očividně nefér.

Článek 6.5: Tento článek vyzývá každou antidopingovou organizaci k uchovávání vzorků pro budoucí analýzu. Procedury pro budoucí analýzy uchovávaných vzorků jsou detailně popsány v novele Mezinárodního standardu pro laboratoře. Tento článek také vyjasňuje, že jakmile antidopingové organizace zahájí se sportovcem řízení ve věci porušení antidopingového pravidla dle článku 2.1, nemůže být jeho vzorek předmětem další analýzy. Slyšení by měla být založena na laboratorním výsledku, který vyvolal zahájení řízení pro porušení antidopingového pravidla. Je povinností laboratoře, aby provedla analýzu správně již napoprvé a neměla by jí být dána možnost opravit chyby uprostřed řízení. Na druhou stranu by sportovci nemělo být umožněno znovu analyzovat svůj vzorek, neboť v některých případech se může koncentrace zakázané látky ve vzorku postupem času měnit, snižovat. Toto pravidlo poskytuje ve sporném řízení rovné zacházení antidopingové organizaci i sportovci.

Článek 8.1: Požadavky na spravedlivý proces byly zjednodušeny tak, aby byly v souladu se zněním článku 6.1 Úmluvy o ochraně lidských práv a základních svobod. Tyto zásady jsou v mezinárodním právu obecně akceptovány.

Článek 8.5: Tento článek dává příležitost na slyšení u CAS v případě, kdy souhlasí všechny strany, které by jinak měly v daném případě právo na odvolání. Ve velmi sporných případech by to mohlo ušetřit dlouhý a drahý proces, jak v první instanci, tak odvolacím řízení. Souhlas všech stran je vyžadován, protože proti rozhodnutí CAS nebude možno se odvolat.

Článek 10.10: Tento článek potvrzuje, že antidopingové organizace mohou ve svých vlastních pravidlech udělit i finanční postih, ale pouze v těch případech, kdy je finanční postih přiměřený a nezkrátí se tím doba zákazu činnosti, která by jinak byla dle Kodexu udělena. Sportovcům by nemělo být dovoleno vyplatit se z jakékoli doby zákazu činnosti.

Článek 10.12.2: Tento článek upravuje výjimku z obecného pravidla, že sportovci se během doby zastavení činnosti nesmí účastnit tréninků ani žádné jiné aktivity své národní federace nebo klubu. Tato výjimka povoluje sportovci návrat k tréninku se svým vlastním týmem nebo k využívání sportovišť klubu nebo jiné organizace během: 1) posledních dvou měsíců doby zákazu činnosti; nebo 2) poslední čtvrtiny doby zákazu činnosti, podle toho, která z možností bude kratší. Problém zákazu trénování s týmem nebo klubem během doby zákazu činnosti je v některých sportech mnohem větší. Například na rozdíl od vytrvalostních běžců skokani na lyžích a gymnasté nemohou efektivně trénovat bez přístupu na sportoviště. Sportovci z mnoha týmových sportů také nemohou efektivně trénovat sami.

Články 13.1.1, 13.1.2 a 13.2.4: Úlohou Arbitrážního soudu pro sport (CAS) je řešit spory v souladu s dohodou stran. V dopingových případech je tato dohoda stanovena v Kodexu. Z článku 13.1.1 jasně vyplývá, že rozsah přezkumu CAS není omezen jen na prvoinstanční případy. Článek 13.1.2 jasně upravuje, že CAS nemusí následovat úvahy orgánu, jehož rozhodnutí je předmětem odvolání. Článek 13.2.4 jmenovitě umožňuje vzájemná odvolání v dopingových případech dle Článku 13. Vzájemná odvolání nejsou v současnosti u CAS povolena.

Články 18 a 20.3.12: Článek 18 stanoví, že vzdělávací programy by se měly zaměřit na prevenci. Článek 20.3.12 vyžaduje po mezinárodních federacích provádět antidopingové vzdělávání ve spolupráci s příslušnou národní antidopingovou organizací.

Články 22.6 a 20.4.3:  Tyto články vyslovují nezbytnost respektování nezávislosti národních antidopingových organizací vládami a národními olympijskými výbory a nezbytnost, aby tyto organizace nezasahovaly do činnosti národních antidopingových organizací svými aktivitami a rozhodnutími.

Články 23.5.1 a 23.5.2: V současnosti je po signatářích každé dva roky vyžadována zpráva o souladu s Kodexem. Tyto články stanovují, že monitorovací kritéria a plán budou ustanoveny Výkonným výborem WADA. Mnoho zainteresovaných stran upozornilo, že by bylo lepší mít flexibilnější plán souladu s Kodexem tak, aby byly vzaty do úvahy faktory jako soulad s revidovaným Kodexem 1. ledna 2015 nebo časové rozvržení s ohledem na Olympijské hry nebo Konferenci antidopingových organizací, tak jak je to uvedeno v Mezinárodní úmluvě proti dopingu ve sportu UNESCO.

 

Zdroj: World Anti-Doping Agency, do češtiny přeložil Petr Jelínek