Česká společnost sportovního práva, z.s.


Czech Association of Sports Law

Nález CAS v případu Remigia Machury ml.

Antidopingový výbor České republiky (dále jen „ADV ČR“) zveřejnil na svých webových stránkách nález Arbitrážního soudu pro sport (Court of Arbitration for Sport, dále jen „CAS“) v Lausanne v případu bývalého koulaře Remigia Machury ml. CAS rozhodoval na základě odvolání Světové antidopingové agentury (WADA), která se odvolala proti postupu ADV ČR, který zastavil řízení o Machurově porušení antidopingových pravidel.

Úplné znění nálezu najdete zde.

Jeho překlad do českého jazyka pořízený ADV ČR pak zde.

Níže shrnujeme stěžejní okolnosti případu.

Skutkové okolnosti případu

Remigius Machura ml. (dále také jaké „sportovec“) byl jako atlet – koulař testován mimo soutěž v červenci 2010. V jeho vzorku byl nalezen nedovolený růstový hormon (somatotrophin), za což mu disciplinární komise Českého atletického svazu uložila dvouletý zákaz činnosti, a to od 12.8.2010 do 11.8.2012. Dvouletou sankci zákazu činnosti potvrdila také Rozhodčí komise ČOV, ke které se sportovec odvolal. Následně pak dne 14.2.2011 Machura oznámil ADV ČR, že ukončuje svou závodní sportovní činnost.

Dne 13.4.2013 však Machura nastoupil v zápase amerického fotbalu v soutěži organizované Českou asociací amerického fotbalu (ČAAF), čímž se dopustil porušení čl. 10.11. Směrnice pro kontrolu a postih dopingu ve sportu v ČR v tehdy platném znění. Podle uvedeného ustanovení totiž sportovec, který v průběhu trestu zákazu činnosti ukončí svou závodní činnost a později chce znovu začít závodit, musí nejprve svůj záměr oznámit příslušné antidopingové organizaci a po dobu, která zbývala do konce trestu zákazu činnosti (nejméně však po dobu 6 měsíců) podléhat mimosoutěžnímu testování. Platí totiž zásada, že sportovci, kteří se chtějí po zákazu činnosti vrátit k závodní činnosti, musí být kdykoli během trvání této sankce k dispozici pro testování mimo soutěž, a to kteroukoli oprávněnou antidopingovou organizací. Machurovo porušení antidopingových pravidel shledala nejprve Disciplinární komise ČAAF a na základě jeho odvolání také Rozhodčí komise ČOV, která dne 21.11.2013 rozhodla o tom, že Machura se musí během následujících 545 dnů podrobit mimosoutěžnímu testování před tím, než se bude moci vrátit k závodní sportovní činnosti.

V lednu 2014 Machura vyplnil formulář „Oznámení o obnovení závodní činnosti“, ve kterém mj. prohlásil: „Tímto potvrzuji, že jsem se rozhodl obnovit závodní činnost a beru proto na vědomí, že budu zařazen do registru pro mimosoutěžní testování.“

V lednu 2015 Machura znovu předložil „Oznámení o obnovení závodní činnosti“ a požádal ADV ČR o zkrácení doby zákazu závodní činnosti.

Dne 11.2.2015 pak sportovce navštívil dopingový komisař se záměrem provést mimosoutěžní dopingovou kontrolu, kterou však sportovec odmítl, čímž se dopustil porušení čl. 2.3. Směrnice pro kontrolu a postih dopingu ve sportu v ČR ve znění platném od 1.1.2015 (dále jen „Směrnice“) – Vyhýbání se odběru vzorku nebo odmítnutí nebo nedostavení se k odběru vzorku bez přesvědčivého zdůvodnění po obdržení výzvy, která vychází z příslušných antidopingových pravidel. O tomto porušení byl ze strany ADV ČR informován dopisem ze dne 13.2.2015.

Následně však 18.2.2015 napsal ředitel ADV ČR Mgr. Miloš Vrabec sportovci dopis, kde jej informuje následovně:

„Tomu, koho se to týká,

tímto dopisem Vás informujeme o zrušení předchozího dopisu ze dne 13. února 2015, který se týká domnělého porušení antidopingových pravidel v americkém fotbalu – odmítnutí dopingové kontroly sportovcem Remigiem Machurou narozeným 1. srpna 1986 (Česká republika), typ testu - mimo soutěž.

Důvodem zrušení je porušení vnitřních procesních pravidel Antidopingového výboru ČR, když testování nemělo být provedeno. Laskavě žádáme, aby jakékoli kroky, byly-li již učiněny, byly zrušeny. Současně jsou prováděna opatření související s tímto zrušením.

V případě dalších kroků v této věci budete o těchto informován.“

(přeloženo z anglického originálu nálezu CAS, pozn. CASL)

Téhož dne ADV ČR povolil sportovci návrat k závodní činnosti počínaje dnem 1.3.2015.

Výše citované rozhodnutí - dopis ředitele ADV ČR z 18.2.2015 (dále také jako „Napadené rozhodnutí“) napadla Světová antidopingová agentura (WADA) u Arbitrážního soudu pro sport (CAS).

Řízení před CAS

V řízení před CAS se jediný rozhodce zabýval zejména následujícími otázkami:

  1. 1.Podléhal Remigius Machura ml. dne 11.2.2015 (tj. v den, kdy se dopingový komisař neúspěšně pokusil dopingovou kontrolu provést) testování mimo soutěž ze strany ADV ČR?
  1. 2.Bránilo ADV ČR v pokračování řízení o porušení antidopingového pravidla (čl. 2.3. Směrnice) řízení o žádosti sportovce o zkrácení doby zákazu činnosti?

Ad 1) WADA v řízení zastávala názor, že ADV ČR byl oprávněn k mimosoutěžnímu testování sportovce na základě čl. 5.8.3. Směrnice, které zní následovně:

„5.8.3 Jestliže sportovec v průběhu doby zákazu činnosti ukončí závodní činnost, nebude moci soutěžit na mezinárodních ani na národních akcích, dokud to 6 měsíců předem (nebo v době, jejíž délka se rovná době, která zbývala do konce zákazu činnosti v okamžiku, kdy sportovec zanechal činnosti, pokud byla tato doba delší než 6 měsíců) písemně neoznámí své mezinárodní federaci a ADV ČR, že se chce vrátit k aktivní účasti ve sportu, aby tak mohl být dostupný k testování po tuto dobu, včetně (pokud bude požadováno) splnění požadavku zasílání informací o místech pobytu podle přílohy I. Mezinárodního standardu pro testování a vyšetřování.“ Tj. obdobně jako výše zmíněné, Machurou již dříve porušené ustanovení čl. 10.11. Směrnice platné do 31.12.2014.

Oproti tomu ADV ČR v řízení naopak tvrdil, že sportovec nemohl být testován pro „vertikální a horizontální právní překážky“ (k těmto viz níže).

CAS shledal, že již na základě prvního „Oznámení o obnovení závodní činnosti“ z ledna 2014 byl ADV ČR v souladu s čl. 5.8.3. Směrnice (a navíc i dle poslední věty čl. 10.12.1. Směrnice, podle které sportovec, kterému byl udělen zákaz činnosti, může být i nadále testován) oprávněn k mimosoutěžnímu testování sportovce. Skutečnost, že sportovec dosud neposkytl informace o místech pobytu, nemění nic na tom, že byl povinen podrobit se mimosoutěžnímu testování, o které se pokusil dopingový komisař ADV ČR.

Ad 2) Jak bylo výše uvedeno, ADV ČR v řízení argumentoval „vertikálními a horizontálními překážkami“, přičemž za horizontální právní překážku označil překážku litispendence, tj. překážku již dříve zahájeného řízení. ADV ČR argumentoval tím, že jelikož sportovec čekal na rozhodnutí ředitele ADV ČR o jeho žádosti o zkrácení doby zákazu činnosti, nemohl být testován. Tuto argumentaci však CAS přesvědčivě vyvrátil, když uvedl, že právní povaha těchto dvou řízení byla naprosto odlišná. Zatímco řízení týkající se žádosti sportovce o zkrácení doby zákazu činnosti je spojeno s dobou platnosti zákazu závodní činnosti sportovce, řízení týkající se údajného odmítnutí nebo nedostavení se sportovce k odběru vzorku se vztahuje k novému porušení Směrnice. Důvody (předměty) těchto řízení se od sebe zcela jasně liší.

Jako „vertikální právní překážku“ ADV ČR popisoval skutečnost, že sportovcovu žádost o zkrácení trestu zákazu činnosti musel nejprve rozhodnout ředitel ADV ČR a že součástí (výrazem) ředitelovy nadřízenosti je, že žádná nižší instance nemůže zahájit řízení, které by mohlo být jakýmkoli způsobem konkurenční k řízení na úrovni ředitele (vertikální právní překážka). Na druhou stranu, žádný zaměstnanec není oprávněn torpédovat řízení, které by měl respektovat a čekat na jeho ukončení dříve než podnikne další kroky – nebo jednat se souhlasem ředitele. Takovéto pravidlo není výslovně napsáno v Řádu, ale vyplývá z ředitelovy nadřízenosti.“ (přeloženo z anglického originálu nálezu CAS, pozn. CASL)

Dle názoru CAS je irelevantní skutečnost, že zatímco o žádosti sportovce o zkrácení doby zákazu činnosti měl rozhodnout ředitel ADV ČR, rozhodnutí vztahující se k odmítnutí nebo nedostavení se sportovce k odběru vzorku učinil zaměstnanec ADV ČR. Při absenci regulatorního ustanovení prokazujícího opak nebo jiných přesvědčivých argumentů ze strany ADV ČR, CAS shledal, že ADV ČR neměl rušit svůj dopis ze dne 13.2.2015, jímž byl sportovec obviněn z porušení článku 2.3 Směrnice.

Rozhodnutí CAS

Na základě shora uvedených skutečností CAS vyhověl odvolání WADA a rozhodnutí ředitele Antidopingového výboru ČR ze dne 18. února 2015 zrušil.

Vzhledem k tomu, že se jednalo o opakované porušení antidopingových pravidel, uložil CAS Remigiu Machurovi mladšímu sankci zákazu činnosti na osm let.

Protože ADV ČR se svým výkladem antidopingových pravidel u CAS neuspěl, byla mu uložena povinnost uhradit veškeré náklady rozhodčího řízení a dále povinnost uhradit Světové antidopingové agentuře částku 2 500,- CHF (dva tisíce pět set švýcarských franků) jako příspěvek na právní poplatky a ostatní náklady vynaložené v souvislosti s tímto rozhodčím řízením.

Zpracovala: Mgr. et Mgr. Liběna Šrámková, LL.M., předsedkyně České společnosti sportovního práva, z.s.