Česká společnost sportovního práva, z.s.


Czech Association of Sports Law

Členství

Podmínky pro vznik členství upravuje čl. III Stanov Českéspolečnosti sportovního práva následovně:

 1. Členem spolku se mohou stát fyzické i právnické osoby.
 2. Členství může být kmenové, řadové nebo čestné.
 3. O vzniku členství rozhoduje Rada. V případě vzniku kmenového členství se vyžaduje jednohlasný konsensus všech členů Rady.
 4. Za kmenového člena spolku může být přijata fyzická nebo právnická osoba, která splňuje následující podmínky:
  1. je plně svéprávná,
  2. prokazatelným způsobem přispěla a přispívá k rozvoji sportovního práva a sportovní činnosti vůbec při respektování filozofie olympismu a zásady fair play,
  3. podá řádně vyplněnou žádost o členství,
  4. předloží doporučení od alespoň 3 kmenových členů spolku.
 5. Za řadového člena spolku může být přijata fyzická nebo právnická osoba, která je plně svéprávná a podá řádně vyplněnou žádost o členství.
 6. Rada rozhodne o členství žadatele na svém prvním zasedání po obdržení řádně vyplněné žádosti se všemi potřebnými přílohami. Členství kmenových a řadových členů vzniká rozhodnutím Rady o přijetí člena a zaplacením zápisného, jakož i členského příspěvku za běžný rok.
 7. Rada může jednohlasným konsensem všech členů přiznat významné osobnostioblasti sportovního práva nebo právnické osobě, která se z pohledu členů spolku zasloužila o podporu a rozvoj sportovního práva - statut čestného člena. Členství čestného člena vzniká přijetím volby.